Sawat Dee Barnehage

Vedtekter

Vedtekter


 

 


 

 

 

 

Oversikt over våre barnehager: www.ulna.no

 

 

 

 

 

§ 1 Lovgrunnlag

 

 

 

ULNA AS sine barnehager drives i samsvar med Lov om barnehager av 17. juni 2005 nr. 64 med gjeldende forskrifter.

 

 

§ 2 Eierforhold

 

 

 

Eier av barnehagene er ULNA AS, orgnr. 993 314862. Ansvaret for drift av barnehagene tilligger eierskapet ved de fire aksjonærene,Truls Kiønig Hansen Bertheau, Geir Hartmann, Bjørnar Ingvaldsen og Trond Ingvaldsen.

 

 

§ 3 Formål og verdigrunnlag

 

 

 

ULNA AS drives i samsvar med de til enhver tid gjeldende lover og forskrifter for barnehagevirsomheten og ULNA`s styringsdokumenter og planverk. Lov om barnehager § 2 omhandler barnehagens innhold og ULNA`s barnehager har en felles grunnfilosofi som bygger på Utvikling, Lek, Nærhet og Ansvar.

 

Formålet er å eie og drive barnehager for barn som ønsker et alternativt barnehagetilbud. Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling. Barnehagen skal bygge på grunnleggende verdier i humanistisk arv og tradisjon, slik som respekt for menneskeverdet og naturen, på åndsfrihet, nestekjærlighet, tilgivelse, likeverd og solidaritet, verdier som kommer til uttrykk og som er forankret i menneskerettighetene. Barnehagene er nøytrale i livssynsspørsmål og følger ikke Lov om barnehager §1 om verdier som kommer til uttrykk i ulike religinoner og livssyn.

 

Barna skal få utfolde skaperglede, undring og utforskertrang. De skal lære å ta vare på seg selv, hverandre og naturen. Barna skal utvikle grunnleggende kunnskaper og ferdigheter. De skal ha rett til medvirkning tilpasset alder og forutsetninger.

 

Barnehagen skal møte barna med tillit og repekt, og anerkjenne barndommens egenverd. Den skal bidra til trivsel og glede i lek og læring, og være et utfordrende og trygt sted for fellesskap og vennskap. Barnehagen skal fremme demokrati og likestilling og motarbeide alle former for diskriminering.

 

 

§ 4 Foreldreråd

 

 

 

Foreldrerådet består av foreldrene / foresatte til alle barna i barnehagen. Foreldrerådet skal fremme fellesinteressene til foreldrene og bidra til at samarbeidet mellom barnehagen og foreldregruppen fremmer et godt barnehagemiljø.

 

I foreldrerådet velges det foreldrerepresentanter til barnehagens samarbeidsutvalg. Saker fra foreldrerådet skal behandles i samarbeidsutvalget.

 

 

§ 5 Samarbeidsutvalgets (SU) sammensetning og funksjonstid

 

 

 

Samarbeidsutvalget (SU) består av foreldre / foresatte og ansatte i barnehagen. Eier kan delta etter eget ønske, men ikke med flere representanter enn hver av de andre gruppene. Representanter velges for ett år av gangen.

 

Foreldrerådet og de ansatte velger hver to representanter til SU.

 

 

I familiebarnehagene er SU bestående av en representant fra hver gruppe.

 

Styrer i barnehagen har møteplikt og uttalerett i SU men har ikke stemmerett. Styrer fungerer som saksbehandler og referent.

 

Barnehagenes overordnede budsjetter, utvidede åpningstider som har økonomiske konsekvenser, ansettelser og personalets tjenesteforhold regnes ikke som indre forhold i denne sammenhengen - her har eierne alt ansvar.

 

SU består inntil nye representanter er valgt. SU leder innkaller til møter.

 

 

§ 5.1 Samarbeidsutvalgets (SU) oppgaver

 

 

 

Samarbeidsutvalget (SU) skal ivareta samarbeidet mellom barnehagen og foreldrene. SU skal være et rådgivende, kontaktskapende og samordnende organ.

 

SU skal fastsette årsplan for den pedagogiske virksomheten i barnehagen. SU skal bli forelagt denne og har rett til å uttale seg i saker som er viktige for barnehagens innhold, virksomhet og forholdet til foreldrene.

 

SU skal be om foreldrerådets uttalelse i saker som må ansees som svært viktige for foreldrene.

 

 

§ 6 Åpningstider

 

 

 

Åpningstidene fastesettes av eierne av barnehagene. Det er noe variasjon på åpnings- og stengestidene i barnehagene, foreldrene bes derfor se eget tilleggsskriv i slutten av vedtektene. Spesielt familiebarnehagene har egen rytme på sine åpningstider.

 

Vedrørende lokale ordninger i forhold til mat bes foreldre også se samme tilleggsskriv.

 

Ved for sent hentede barn vil det påløpe en tilleggsavgift på kroner 400,- på hver påbegynte halvtime.

 

Barnehagene holder stengt to uker i juli, og barnet skal i løpet av sommeren tas ut av barnehagen tre sammenhengende uker. Familiebarnehagene holder stengt i hele juli måned. Foreldrene plikter å meddele barnehagen skriftlig på eget skjema om hvilke uker barnet skal ha ferie innen 20 april.

 

? Stengt på lørdager, søndager og offentlige høytidsdager.

 

? Familiebarnehagene har i tillegg stengt i skolens vinterferie.

 

 

§ 6.1 Fravær i barnehagen

 

 

 

Fravær i barnehagen meldes barnehagens personal før klokken 09.00 hver første dags fravær.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 6.2 Henting og bringing

 

 

 

Skal barn hentes i perioden mellom klokken 09.00 og 14.00 skal det gis beskjed til personalet.

 

Henting av annen person enn foreldre eller foresatte skal være godkjent av den/de som har daglig omsorg. Uten samtykke eller melding fra den eller de vil barn ikke bli utlevert.

 

Hvis barn forblir uhentet i inntil 1 time etter ordinær stengetid og det ikke er gitt noen melding, vil barnet (barna) bli overlevert barnevernet.

 

 

§ 7 Arealnorm

 

 

 

Barnas leke- og oppholdsareal er 4 m2 per barn over tre år og 5.3 m2 per barn under tre år.

 

Ved lokale avvik i arealbestemmelsen opplyses dette i de lokale vedtektene.

 

 

§ 8 Helse, miljø og sikkerhet

 

Barn:

 

 

 

Foreldre/foresatte skal i forkant av oppstart i barnehagen ha fremlagt erklæring om barnes helse. Dersom barnet har møtt til ordinære undersøkelser på helsestasjonen og fulgt vakinasjonsprogrammet, legges denne erklæringen frem. Denne praksisen er ihht barnehageloven §23, andre ledd, samt retningslinjer gitt av folkehelseinstituttet og kommunelegen i den respektive kommune.

 

Barn med smittsomme sykdommer/redusert almenntilstand skal holdes hjemme. Ved tvil er det til slutt enhetsleder/tjenesteleder som har myndighet til å avgjøre.

 

Som hovedregel er ikke barneahgen ansvarlig for medbrakte personlige eiendeler, ei heller erstatningsansvarlig dersom noe blir ødelagt/borte ( klær, vogner, leker osv.)

 

Barna er med i en ulykkesforsikring som gjelder hele døgnet i kontraktsperioden.

 

 

Personal:

 

 

 

Personalet plikter å gjennomgå tuberkulinkontroll ihht barnehageloven § 23.

 

Alle ansatte må levere politiattest ved tiltredelse ihht barnehageloven § 19.

 

Personalet har opplysningsplikt til sosial- og barnevernstjenesten i hht barnehageloven § 21 – 22.

 

Personalet har taushetsplikt ihht barnehageloven § 20, om alle forhold de måtte få kjennskap til vedrørende barna og deres familier. Dette gjelder også for foreldrerepresentanter i barnehagens samarbeidsutvalg.

 

Det henvises videre til aktuelle lover og forskrifter og barnehagenes egne systemer for helse, miljø og sikkerhet.

 

 

§ 9 Taushets- og opplysningsplikt

 

 

 

Barnehagene skal i henhold til barnehagelovens §§ 20, 21 og 22 følge bestemmelsene om taushetsplikt og opplysningsplikt til sosial- og barnevernstjenesten.

 

 

 

 

§ 10 Ulykkesforsikring

 

 

 

Ulna AS har egen kollektiv ulykkesforsikring for barn i våre barnehager. Forsikringen gjelder i barnehagene, på turer og på utflukter i barnehagenes regi. Forsikringen gjelder på direkte vei til og fra barnehagene.

 

 

§ 11 Betalingssatser

 

 

 

Betalingssatser er i henhold til sentrale bestemmelser - makstakst følges uten unntak. For nye barn som begynner etter den 15. i måneden betales det halv avgift første oppholdsmåned.

 

Betaling skal skje forskuddsvis den 1. i hver måned. Det betales for 11 måneder, juli måned er betalingsfri.

 

Ved deltidsplass betales det proporsjonalt i forhold til oppholdstid + 10%.

 

Søskenmoderasjon gis i henhold til bestemmelsene i den enkelte kommune.

 

Betaling for kost kommer i tillegg.

 

Manglende betaling for barnehageplassen medfører oppsigelse av plassen og innkreving av skyldig beløp. Ved manglende betaling utover 1 måned sendes varsel om oppsigelse av barnehageplassen. Frist for innbetaling av manglende beløp settes til en uke.

 

 

§ 12 Opptak

 

 

 

Det er tjenesteledere i barnehagene som har opptaksmyndigheten. Opptaket skjer i samordnet opptak med bydel og kommune.

 

Ved oppsigelser midt i barnehageåret vil det være løpende opptak. Ved opptak av barn vil det legges vekt på gruppesammensetningen mht. alder, kjønn, etc. blir så godt som mulig, slik at barnehagelovens formålsparagraf blir ivaretatt.

 

Det tildeles plass til barn med lovfestet rett til barnehageplass først. Se lokale vedtekter i forhold til kommunale forskjeller i tilskuddsbestemmelsene som danner grunnlag for hvem som har rett til plass.

 

Søknad om opptak skal skje på kommunenes søknadsskjema og sendes den bydelen / kommunen hvor barnet bor. Barnehagene er åpen for aldersgruppen: 0 år til 6 år, og: fra 6 måneder til 3 år for familiebarnehagen.

 

Startdato for oppstart i barnehagen fastsettes av tjenesteleder i barnehagene i samråd med barnas foresatte. Ved tildeling av plass i barnehagen må de foresatte bekrefte at de mottar plassen skriftlig.

 

Barnet har plass til og med 31. juli det året de fyller seks år. (Tre år i Hestehagen familiebarnehage) Barn som har plass i Hestehagen får tilbud om plass i Gaia barnehus/Alleen Sansehage på avdeling for barn over tre år, fra august det året de fyller tre år. De trenger ikke søke om ny plass. Plasser som disse barna tildeles vil ikke være å anse som ledige plasser ved hovedopptaket.

 

Øvrige barn i ULNA AS som ønsker overflytting til en annen barnehage i ULNA AS har prioritert plass etter de aktuelle barna som har prioritert plass iht. barnehageloven og etter bedriftsplasser. Det søkes om overflytting på eget skjema. Barn som allerede har plass i barnehage i ULNA AS trenger ikke å sende inn ny søknad til bydelen eller kommune for å få intern overflytting.

 

 

Når barn flyttes fra småbarnsavdeling til storbarnsavdeling vil de få tilbud om plass på den avdelingen der det er ledig kapasitet.

 

Ledige plasser kan tilbys barn fra andre kommuner.

 

 

Opptakskrets:

 

 

 

Se lokale vedtekter for den enkelte barnehage. Forutsetningen er at bostedskommunen bekrefter til vertskommunen at de dekker kostandene for plassen.

 

 

Bedriftsplasser:

 

 

 

ULNA AS gir bedrifter anledning til å kjøpe bedriftsplasser. Bedriften disponerer plassen og avgjør hvem som skal benytte seg av den. For øvrig har ikke bedriften noe innblikk eller påvirkning av driften. De barna som bedriften tar ut av plassen eller bedriften sier opp bedriftsplassen må søke i ordinært opptak.

 

Opptak foretas iht. gjeldende opptakskriterier. Tjenesteleder utarbeider en prioritert liste over søkere, og foretar opptak iht. denne. Kun søkere som står på søkerliste tilsendt fra bydelen og kommune vil være aktuelle søkere. (Gjelder ikke interne overflyttinger)

 

 

Opptakskriterier:

 

 

 

1. Funksjonshemmede barn (jfr. Lov om barnehager, § 13). (Kode 10)

 

 

 

Barn som omfattes av omsorgsvedtak og andre vedtak fattet av fylkesnemnda i medhold av lov om barnevernstjenester §§ 4-12 og 4-4 fjerde ledd. (Kode 20 og kode 30

 

 

 

2. Bedriftsplasser

3. Overflytting mellom barnehagene internt i ULNA.

4. Personalplasser for mangelpersonell i ULNA.

5. Søsken av barn som allerede har plass i barnehagen.

6. Barn med spansktalende/thailandsk bakgrunn. Dette er særskilt for Sawat Dee barnehage, Hola barnehage og Gaia barnehus.

7. Barn som øvrig står på barnehagens venteliste.

 

 

Det kan forekomme unntak i den enkelte kommune eller bydel. Dette informeres det om særskilt i lokale vedtekter for den aktuelle barnehagen.

 

Ved opptak gjelder følgende:

 

Barnet må fylle kriterier for årskull/kjønn som er aktuelt for den ledige plassen.

 

Under samme forutsetninger vil opptaket avgjøres via loddtrekning.

 

Tvillinger/trillinger: Hvis et av barna får plass, vil også de andre få tildelt plass hvis antall ledige plasser eksisterer.

 

 

V E D T E K T E R

 

 

 

 

Gjeldende fra 1.6.14

 

 

 

 

 

 

Tjenesteleder kan i samråd med daglig leder for barnehager fravike prioriterings-rekkefølgen av hensyn til barnegruppens sammensetning eller andre spesielle forhold.

 

 

§ 13 Opptaksperiode og oppsigelsesfrister Søknad om opptak skjer på eget skjema via bydel og kommune.

 

 

 

Søknadsfrist er den som gjelder for hovedopptaket i den enkelte kommune og bydel, det samme gjelder dato og ankefrister i forhold til hovedopptaket.

 

Tilbud om oppstart gis av tjenestelder i den enkelte barnehage.Oppsigelse av plass skal skje skriftlig. Oppsigelsesfrist er 2 -to- måneder. Foreldrebetaling løper i oppsigelsestiden. Oppsigelsen skal leveres senest den siste i måneden før oppsigelsesperioden starter. Oppsigelsesfristen på 2 mnd. Dette gjelder også ved endring/reduksjon av plasstørrelsen.

 

 

§ 14 Planleggingsdager

 

 

 

Det avsettes 5 dager per år til planlegging og samarbeid for personalet ved den enkelte barnehage. Tidspunkter for dette legges inn i de lokale planene for hver enkelt barnehage. Dersom det er behov for å endre dato på en planleggingsdag, skal det gis beskjed minst en måned i forveien.

 

 

§ 15 Tilsetting av personal

 

 

 

Det er dagligleder i samarbeid med HR leder som ansetter tjenesteledere/enhetsledere i barnehagene.

 

Førskolelærere, barne- og ungdomsarbeidere, assistenter og øvrig personal i barnehagen ansettes av tjenesteleder/enhetsleder.

 

 

§ 16 Foreldrenes plikter Foreldre/foresatte plikter å behandle de ansatte på en profesjonell og verdig måte.

 

 

 

Foreldre/foresatte som henvender seg til ansatte utenfor arbeidstid, uten at det har oppstått en akutt situasjon som gjør dette påkrevet, vil kunne miste plassen med øyeblikkelig virkning. Alle saker som vedrører barnehagene og hendelser som hører dertil skal tas opp i barnehagens åpningstid eller særskilt avsatte foreldresamtaler.

 

Dersom det er ønske om å avholde dugnader i barnehagen, er det SU som har det hele og fulle ansvar for dugnaden. Dugnaden er frivillig.

 

 

 

 

Mislighold:

 

 

 

Ved mislighold har ULNA rett til å heve kontrakten med øyeblikkelig virkning. Mislighold kan f.eks være:

 

- Uregelmessig betaling av plassen, etter at man skriftlig har blitt gjort oppmerksom på at dette fører til tap av plass.

 

- Dersom det ved tildeling av plass er gitt bevisst uriktige opplysninger, og disse har være avgjørende for tildeling av plass’

 

- Ved brudd på vedtektene

 

- Ved gjentatte for seint hentinger av barnet

 

- Dersom foreldre/foresattes opptreden er utilbørlig ovenfor ansatte, ledelse, øvrige foresatte, eller om opptreden setter andre i fare.

 

 

§ 17 Erstatningsplikt Barnehagenes eiere har ingen erstatningsplikt for barnas eller personalets eiendeler i barnehagen. Pålagt forsikring er tegnet for barn og personal.

 

§ 18 Politiattest Alle ansatte i ULNA AS skal ha levert tilfredstillende politiattest. Det gjelder alt personal så vel fast ansatt som tilfeldige vikarer.

 

Endring av vedtektene: Vedtektene endres og vedtas av eierne i ULNA AS. Barnehagens samarbeidsutvalg forelegges vedtektene til uttalelse før disse endelig vedtas.

 

 

Eventuelle vilkårsendringer varsles minst 2 måneder før de iverksettes.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bunn
ULNA AS