Sawat Dee Barnehage

Foreldresamarbeid og SU

Rammeplanen og barnehageloven om foreldresamarbeid


Barnehagen representerer et kompletterende miljø i forhold til hjemmet. Det daglige samarbeidet må derfor bygge på en gjensidig åpenhet og tillit.


Barnehagen skal gi barn under opplæringspliktig alder gode utviklings -og aktivitetsmuligheter i nær forståelse og samarbeid med barnas hjem.
(Barnehageloven § 1 Formål)


Med forståelse menes gjensidig respekt og anerkjennelse for hverandres ansvar og oppgaver.

Med samarbeid menes regelmessig kontakt der informasjon og begrunnelser utveksles.


Barnehagen skal bistå hjemmene i deres omsorgs- og oppdrageroppgaver og på den måten skape et godt grunnlag for barns utvikling, livslange læring og aktive deltakelse i et demokratisk samfunn.

(Barnehageloven § 2 Barnehagens innhold)

For å sikre samarbeidet med barnas hjem, skal hver barnehage ha et foreldreråd og et samarbeidsutvalg. (Barnehageloven § 4 Foreldreråd og samarbeidsutvalg)


Foreldrerådet består av alle foreldrene i barnehagen.
Samarbeidsutvalget (SU) består av 2 foreldre valgt av foreldrerådet, 2 ansatte og 1 representant for eier av barnehagen.


Personalet har taushetsplikt.
Personalet har spesiell opplysningsplikt i forhold til barneverntjenesten.

 


Bunn
ULNA AS