Sawat Dee Barnehage

Informasjon om SU

Informasjon om SU

INFORMASJON OM SU (SAMARBEIDSUTVALGET) I BANREHAGEN

 

  • Barnehagelovens § 4 sier: ”For å sikre samarbeid med barnas hjem, skal hver barnehage ha et foreldreråd og et samarbeidsutvalg.”

 

Foreldrerådet er alle foreldrene i barnehagen og SU er et valgt organ bestående av:

- Valgte representanter fra foreldre/foresatte

- Valgte representanter fra ansatte i barnehagen.

 

Barnehagens eier kan delta etter eget ønske.

 

Styrer har møte-, tale- og forslagsrett i samarbeidsutvalget.

 

 

  • SU SINE OPPGAVER:

§1, del 2, kap2 i barnehageloven: ”samarbeidsutvalget skal være et rådgivende, kontaktskapende og samordnende organ. Utvalget skal særlig være med på å drøfte barnehagens ideelle grunnlag og arbeid for å fremme kontakt mellom barnehage og lokalsamfunn.

 

  • SU SINE RETTIGHETER:

Samarbeidsutvalget skal bli forelagt og har rett til å uttale seg i saker som er av viktighet for barnehagens innhold, virksomhet og forhold til foreldrene. Slike saker er blant annet forslag til budsjett, driftsendringer, utnyttelse av ute – og inne arealer med mer.

 

  • SU-REPRESENTANTENES OPPGAVER:

SU har spesielt ansvar for å lede gjennomføringene av eventuelle dugnader i barnehagene. Hvis dugnad holdes over flere dager, kan su-representant delegere dette ansvaret til en annen på den ene dagen, slik at den ikke trenger å møte begge dager.

Leder av SU er ansvarlig for å innkalle til SU møter. SU leder kan være enten en forelder eller en ansatt.

Hvis det melder seg et behov for å ha et foreldrerådsmøte, er dette SU leder sitt ansvar å innkalle til og å avholde.

 

 

Bunn
ULNA AS